EXPOSITIES   2012-2013

ART Rotterdam 2013
twee maal twee kunstenaars met elkaar in contact:
Bernadette Beunk (NL) en Willy de Sauter (BE)
Charl van Ark (NL) en Stefan Gritsch (CH)

Please scroll down for english

CHARL VAN ARK, 'Gezelschap 1994-2013', 2.40 x 2.80 x d 0.60 m.,
foto's, lakverf, hout, diverse materialen waaronder kunstobjecten.
Een kast, een constructie, waarin gedurende twintig jaar een beeldarchief

is opgebouwd, dat bestaat uit honderden foto's en objecten, die gedurende
een lang proces van schuiven en verschuiven een plaats hebben gevonden.
Het kijken naar deze kast en de inhoud geeft een tijdsbeleving.
De opgezette meeuw met herinnering aan Den Helder, de geboorteplaats van
Van Ark, staat temidden van foto's van kunstwerken, van vrienden, van reizen,
van exposities en ook van kleine kunstwerken van zichzelf en van collega's.
Voor de kunstliefhebber is het werk een mekka aan kunsthistorische referenties.
Het verwonderd kijken zoals naar een autonoom, schilderkunstig werk van
Charl van Ark maakt hier plaats voor een actief meedoen in een spel van
herkenning en selectie, parallel aan dat van de kunstenaar - met inhoudelijke,
formele en kunsthistorische overwegingen en ook persoonlijke affiniteiten.
De persoonlijke memorabilia werken in dit magnum opus ook als bron: want
wellicht later, zullen zij op enig moment in het autonome, schilderkunstige
werk opnieuw een plek te krijgen - waar dan het feest van zowel herkenning
als van interpretatie en verwondering mag voortduren....

STEFAN GRITSCH, 'FREMD-OBJEKTEN'
Een kleine verzameling van ultramarijnblauwe, schilderkunstige 'FREMD-OBJEKTEN' hangt
aan de wand. Het zijn werken tussen 'beeld' en 'ding', die nauwelijks te interpreteren zijn.Er is een afdruk in acrylverf van een koeietong en een gegoten afdruk, ook in acryl, van een polaroidcamera. Een stevige verfplak, waarin het woord 'TOOL' viermaal is gestempeld en een dunnere 'verfhuid' waarop enkele punten als licht verdikkingen van het verfmateriaal, zichtbaar zijn. Van het laatste werk, dat associaties met een blauwe nachthemel oproept, weten wij dat het gebaseerd op geografische kaartjes van oorlogsgebieden uit kranten ­ de stippen zijn steden.'Portrait' bestaat uit een blok van in dunne lagen gegoten acrylverf, waarin een gezicht zichin het geslepen oppervlak kan spiegelen....

Het lijkt of Stefan Gritsch met zijn schilderkunstige werken, die zijn ontstaan in directe omgang met verf als materiaal, zowel naar de traditie van de schilderkunst inclusief de productie en de receptie als naar de natuur verwijst. Nog breder, naar het menselijk denken ­ uiteindelijk naar leven en dood.

WILLY DE SAUTER, 'Maquette', 2012-13
Willy de Sauter bouwt in krijtlagen op paneel een maquette, die een ruimte voor een mogelijke stand op een beurs, of een klein toneel, zou kunnen zijn, waarin de grenzen tussen schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur en design zijn verdwenen. En door een stapeling van kastachtige vormen lijkt hier een reliëf van Schoonhoven te zijn ontstaan....

In de meest recente schilderkunstige werken zoals in een tweeluik in krijtlagen op paneel van tweemaal 1 x 0.90 m., geven golfachtige vormen een levendige dimensie aan de diepe glans die door veel schuren en schaven langzaam is gewonnen. Het bijna wit-in-wit van werk en wand, toont de ruimte als leeg. Andere werken zijn in stapels op eenvoudige verpakkingskisten geplaatst. Aan de wand enkel spijkertjes, waaraan op verzoek verschillende unica en reeksen kunnen worden opgehangen. Het werk van Willy de Sauter is pure schilderkunst; in de stand als geheel zijn schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur en design in elkaar opgegaan.

BERNADETTE BEUNK, 'Afgetekend', 2013
Bernadette Beunk toont werken op papier van 65 x 40 cm. Het soepel over het papier hanteren van de extreem lange penseel, de 'luie' sleper (1993 Prix de Rome) heeft de laatste jaren een technische verfijning gevonden in inkt en pen, en soms een losheid of stoerheid teweeggebracht door het gebruik van kleine of grotere platte kwastjes voor lichte toetsen of een onderlaag. De met pen getekende lijnen zijn soms vlak tegen elkaar aan en soms over elkaar heen gezet. Naast grids en andere rechtlijnige geometrische uitgangspunten, blijft de natuurlijke soepelheid in tact.

De natuur kan een enkele keer inspireren, zoals toen 'de zee' werd 'nageschilderd'. Maar de uitwerking is abstract, zonder beeld van de zee, 'droog doorontwikkeld'.
Het zijn het spel en het toeval die een frisse levendigheid aan het werk geven: 'zet een lijn, teken hem op twintig verschillende manieren onder elkaar' ­ en ga zo door: er zijn stapelingen van composities ­ waaronder overigens ook composities, waarbij de leegte van het onbetekende papier beeldbepalend is. In de meest recente tekeningen wordt zonder liniaal en zonder passer gewerkt, wat Bernadette Beunk tot de uitroep brengt: 'Ik ben dus aan het tekenen!'.

beeldverslag Art Rotterdam 2013

CHARL VAN ARK, 'Gezelschap 1994-2013', 2.40 x 2.80 x d 0.60 m.,
photos, lacquer, wood, various materials including art objects.

A closet, a construction, in which for twenty years a picture archive is constructed,
which consists of hundreds of photographs and objects that found a place during

a long process of sliding and shifting.

Watching this box and its contents gives a perception of time.The stuffed seagull with memories of Den Helder, the birthplace of Van Ark, stands amidst photos of artworks from friends, travel and exhibitions and also small artworks by himself and colleagues. For the art lover, the whole is a mecca of art historical references.
The marveled look at an autonomous, painterly work of Charl van Ark makes place for an active part in a game of identification and selection, parallel to that of the artist - with considerations concerning content and formal and art historical references as well as personal affinities.
The personal memorabilia in this magnum opus also work as a source of inspiration: later, perhaps, they will at some point again get a spot in the autonomous painterly work - where the feast of both recognition as interpretation and wonder may continue ....

STEFAN GRITSCH, 'FREMD-OBJEKTEN'
A small collection of ultramarine blue, painterly 'FREMD-OBJECTS' hangs on the wall. Those are works between image and object, which are difficult to interpret.
There is an imprint in acrylic paint of a cow tongue and a molded cast of a Polaroid camera, also in acrylic. A solid paint slab in which the word TOOL is stamped four times and a thin skin of paint on which some slight thickenings are visible. This last work that associates with a blue night sky, we know is based on small geographical maps of war zones from newspapers ­ the dots are towns. 'PORTRAIT' consists of a block cast in very thin layers of acrylic paint, where a face can reflect in the skived surface....
It seems Stefan Gritsch with his painterly work, which arose in direct contact with paint as material, refers to both the tradition of painting, including the production and reception as to nature.
Furthermore, to the human mind ­ and eventually to life and death.

BERNADETTE BEUNK, 'Afgetekend', 2013
Bernadette Beunk shows works on 65 x 40 cm paper. The smooth handling of the extremely long brush over the paper, the 'lazy' 'sleper'(1993 Prix de Rome), has in recent years found technical sophistication in pen and ink, and sometimes looseness or toughness, which are brought about by the use of small or larger flat brushes for light touches or as a substructure. The pen drawn lines are sometimes close together and sometimes overlapping. Apart from the grids and other rectangular geometric principles, the natural flexibility stays in tact.
Nature may occasionally inspire, as when the sea was painted, but in the end the effect is abstract and drawn without image of the sea; the lines are developed 'dryly'.
The playfullness and the chance give a fresh vitality to the work: 'draw a line, draw it in twenty different ways below each other' ­ and continue: there are stacks of compositions including those compositions in which the emptiness of the pure, untouched paper is iconic.
In the most recent drawings no ruler or compasses are used, which brings Bernadette Beunk to the exclamation: 'So I am drawing!'

WILLY DE SAUTER, 'Maquette', 2012-13
Willy de Sauter builds in chalk layers on panel a model, which could be a possible booth at an art fair, or a small stage, in which the boundaries between painting, sculpture, architecture and design have been disappeared. And by an accumulation of cabinet-like forms a relief of Schoonhoven seems to have arisen ....
In the most recent work, like in a diptych in chalk layers on panel of twice, 1 x 0.90 m., wavelike forms give a lively dimension to the deep shine that through many sanding and planing has slowly been achieved. The almost white-in-white of work and wall, shows the space as empty. Other works are placed in piles on simple packing crates. On the wall some nails, on which on request unique works and works in series can be hung.

The work of Willy de Sauter is pure painting; in the booth painting, sculpture, architecture and design seem to merge.

Vandaag
PHŒBUS•Rotterdam

Alleen in 'edit'!
niet hier!
src
class: class width: width

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Onderschrift bij deze foto
is
wel
wat lang
Eventueel locatie hier
verstopte foto's
klik op de licht blauwe pijlen om de foto's uit de reeks een voor een te bekijken.
klik op de licht blauwe pijl om het afspelen te stoppen en terug te gaan.
klik hier om terug te gaan
Foto's op deze pagina staan achter de foto links, in de volgorde zoals getoond.
empty